dull

dull
[dʌl] a բութ, հիմար, ապուշ. a dull per son/ pu pil/look բութ անձնավո րու թյուն/աշակերտ. ապուշ հայացք. (ձանձրալի, տաղտկա լի) a dull party/person/life/report ձանձրալի երեկույթ/մարդ/կյանք/անհետաքրքիր զեկու ցում. (անպարզ, թուխպ, աղոտ) dull weather/day թուխպ եղանակ/օր. a dull colour/ light անպարզ/պղտոր գույն. աղոտ լույս/ լու սավորություն. a dull edge/pain բութ ածե լի/ ցավ. a dull sound/explosion խուլ ձայն/պայթյուն. dull of hearing ծանրականջ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Dull — Dull, a. [Compar. {Duller}; superl. {Dullest}.] [AS. dol foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf. Gr. ? turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf. {Dolt}, {Dwale},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dull — adj 1 *stupid, slow, dumb, dense, crass Analogous words: *lethargic, sluggish, comatose: phlegmatic, stolid, *impassive, apathetic: *backward: retarded (see DELAY vb) Antonyms: clever, bright …   New Dictionary of Synonyms

 • dull — [dul] adj. [ME dul < OE dol, stupid, akin to Ger toll < IE * dh(e)wel < base * dheu , blow, be turbid > DUMB, DWELL, OIr dall, blind, Gr thanatos, death] 1. mentally slow; stupid 2. lacking sensitivity; blunted in feeling or… …   English World dictionary

 • Dull —    DULL, a parish, in the county of Perth, 4 miles (W. by N.) from Aberfeldy; containing, with parts of the late quoad sacra parishes of Foss and Tenandry, and part of the village of Aberfeldy, 3811 inhabitants, of whom 145 are in the village of… …   A Topographical dictionary of Scotland

 • dull — [dʌl] adjective JOURNALISM if business on a financial market is dull, not many people are buying or selling: • Shares closed lower in dull trading. • Investors were busy moving in and out of two year Treasury notes yesterday, providing a bit of… …   Financial and business terms

 • Dull — may refer to: Boring Dull, Perth and Kinross, Scotland, United Kingdom Dull Gret, a figure of Flemish folklore People with the surname Dull: Jack Dull (1930 1995), professor at the University of Washington John Dull (21st century), American… …   Wikipedia

 • dull — [adj1] unintelligent addled, backward, besotted, boring, brainless, daffy, daft, dense, dim, dim witted, doltish, dumb, feeble minded, half baked, ignorant, imbecilic, indolent, insensate, low, moronic, not bright, numskulled, obtuse,… …   New thesaurus

 • Düll — ist der Familienname folgender Personen: Heinrich Düll (1867–1956), deutscher Bildhauer und Musiker der Prinzregentenzeit Rudolf Düll (1887–1979), deutscher Jurist Ruprecht Düll (* 1931), deutscher Botaniker Siehe auch Privatbrauerei Friedrich… …   Deutsch Wikipedia

 • Dull — Dull, v. t. [imp. & p. p. {Duller}; p. pr. & vb. n. {Dulling}.] 1. To deprive of sharpness of edge or point. This . . . dulled their swords. Bacon. [1913 Webster] Borrowing dulls the edge of husbandry. Shak. [1913 Webster] 2. To make dull, stupid …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dull — (adj.) c.1200, stupid; early 13c., blunt, not sharp; rare before mid 14c., apparently from O.E. dol dull witted, foolish, or an unrecorded parallel word, or from M.L.G. dul slow witted, both from P.Gmc. *dulaz (Cf. O.Fris., O.S. dol foolish,… …   Etymology dictionary

 • Dull — Dull, v. i. To become dull or stupid. Rom. of R. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”